• slika_01.jpg
  • slika_02.jpg
  • slika_03.jpg
  • slika_04.jpg
  • slika_05.jpg
  • slika_06.jpg
  • slika_07.jpg
  • slika_08.jpg
  • slika_09.jpg
  • slika_10.jpg
  • slika_11.jpg

Na temelju članka 18. st.1 Zakona o udrugama ("Narodne novine br. 74/2014)

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA, na osnivačkoj skupštini održanoj 26.09.2015. godine donosi

 

 

S T A T U T

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA (UBHL)je udruga građana koja okuplja branitelje Hrvatske, bez obzira na vrijeme aktivnog udruživanja i oblike (borbenog ili neborbenog) djelovanja u borbi za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.


Članak 2.

Puni naziv udruge je: UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA

Skraćeni naziv je: UBHLČlanak 3.

Sjedište UDRUGE BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA je u gradu Lepoglavi.

 

Članak 4.

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA (u daljnjem tekstu: UBHL), je sve hrvatska izvanstranačka, nepolitička i neprofitna udruga koja djeluje na cijelom području grada Lepoglave, Županije Varaždinske i šire. Članak 5.

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA ima svojstvo pravne osobe,  kao udruga registrirana je pri nadležnom tijelu državne uprave.

UDRUGU BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA zastupa njen Predsjednik i Dopredsjednik UBHL.Članak 6.

Radi što bolje povezanosti članstva i boljeg rada, UBHL može osnivati svoje ogranke, interesne sekcije i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području grada ili mjesnih odbora.

Ogranci i interesne sekcije unutar UDRUGE BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA ne mogu biti pravne osobe.Članak 7.

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA ima pečat i znak.

Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm, koji je obodno ispisan punim nazivom,  u sredini pečata je skraćeni naziv udruge.

Znak je krug u sredini kojeg su međunarodno priznate granice Republike Hrvatske.

Uz unutarnji rub kruga je ispis Branitelji Hrvatske u gornjem dijelu, a u donjem dijelu je povijesni hrvatski pleter,a u sredini pletera je dio grba Republike Hrvatske u obliku štita.

Prvo polje je crveno, unutarnji dio kruga podijeljen je na tri dijela tradicionalnim hrvatskim poljima crven-bijeli-plavi.

Ispod kruga piše:Lepoglava.Članak 8.

UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA može surađivati i učlaniti se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.Članak 9.

Rad udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruge i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela udruge.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama i skupštinama tijela udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i udruge u cjelini.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada UBHL može sudjelovati u izdavanju glasila udruge u skladu s propisima o javnom informiranju.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVAČlanak 10.

Cilj UBHL je da potiče, pomaže i razvija okupljanje i organizirano povezivanje svih branitelja, koji su na bilo koji način doprinijeli obrani i stvaranju samostalne nezavisne države Hrvatske, zaštita njihovog statusa i promidžba interesa svih branitelja, te pružanje pomoći svojim članovima u ostvarivanju njihovih stečenih prava, zasluga i priznanja, bez obzira na spol, vjeru, nacionalnost i zanimanje,


Navedeni cilj ostvaruje sljedećim djelatnostima:

- promicanjem vrijednosti Domovinskog rata

- njegovanjem uspomena na sve žrtve pale u borbi za Hrvatsku i obilježavanje obljetnica;

- organiziranim i javnim zauzimanjem za pravedno reguliranje položaja svih branitelja Hrvatske bez obzira jesu li članovi neke od drugih udruga ili političkih stranaka;

- onemogućavanjem da političke stranke i njihovi čelnici koriste branitelje i njihove udruge kao svoju glasačku mašineriju u borbi za političku vlast i vlastite materijalne probitke;

- javnim ukazivanjem na pojave diskriminacije prema pojedinim kategorijama ili udrugama branitelja;

- suradnjom s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te organizacijama koje podupiru rad Udruge;

- djelovanjem u iznošenju povijesne istine u zemlji i inozemstvu o borbi hrvatskog naroda za svoju slobodu;

- obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenim Statutom;

- organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina,  i drugih sličnih skupova o problemima branitelja, te izdavačka djelatnost sukladno Zakonu .Članak 11.

Radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti, UBHL neprekidno će surađivati ostvarivati kontakte s tijelima vlasti i njihovim organima koji su odgovorni za pojedine aspekte skrbi za branitelje (Sabor, Vlada, županijska, gradska i općinska poglavarstva).Članak 12.

Udruga svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA ostvari dobit,ona se mora u skladu sa Statutom koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVAČlanak 13.

Članstvo u udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte udruge.

Redovnim članom udruge mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost UBHL.

Pridruženi članovi su sve druge osobe, koji imaju sva prava i obveze redovnog člana, osim što nemaju pravo odlučivanja u radu tijela Udruge i plaćaju pola članarine.
Mogu sudjelovati u radu raznih savjetodavnih i radnih tijela te vođenju projekata Udruge.

Počasnim članom mogu postati državljani RH i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju udruge.Članak 14.

Odluku o prijemu u redovno i pridruženo članstvo donosi Vijeće branitelja po primitku molbe za prijem ili potpisivanjem pristupnice.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Vijeće branitelja.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način (ručno u listovima) i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu(nazivu), osobnom identifikacijskom broju(OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, a može sadržavati i druge podatke.Članak 15.

Prava i obveze članova su:

- da biraju i budu birani u tijela udruge,

- da budu obaviješteni o radu udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju,

- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,

- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njenih tijela,

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata udruge,

- da redovito plaćaju članarinu,

- da čuvaju i podižu ugled udruge.Članak 16.


Članstvo u udruzi prestaje:

- prestankom djelovanja udruge,

- pismenom izjavom o istupanju iz članstva,

- neplaćanjem članarine u tekućoj kalendarskoj godini,

- isključivanjem iz članstva

- smrću članaČlanak 17.

Član udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ili ugrozi interese udruge, ili prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu.

Odluku o isključivanju donosi Sud časti udruge.

Isključeni član ima pravo žalbe Vijeću branitelja čija odluka o isključenju je konačna.

 

 

IV. TIJELA UDRUGE BRANITELJI HRVATSKE LEPOGLAVA

 

Članak 18.


Udruga:

- Skupština

- Vijeće branitelja

- Predsjednik

- Dopredsjednik

- Tajnik

- Rizničar

- Nadzorni odbor

- Sud častiČlanak 19.

Skupština je najviše tijelo udruge,  čine ga sve fizičke osobe redovni, pridruženi i počasni članovi udruge, te predstavnici pravne osobe koja je član udruge, a koje imenuje ovlašteno tijelo za zastupanje.

Sjednicom Skupštine rukovodi Predsjednik UBHL,  u slučaju odsutnosti Dopredsjednik UBHL.

Izvještajna skupština udruge održava se jednom godišnje, a redovna izborna skupština udruge najmanje jednom u četiri godine. 

Predsjednik udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev dvije trećine (2/3) članova Vijeća branitelja, ili na zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) ukupnog broja članova udruge, s tim da se odmah predloži dnevni red.

Ako Predsjednik udruge ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenoga zahtjeva sazvati će ga predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvan.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja te prijedlog dnevnog reda.

Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.Članak 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, nakon pauze od 30 minuta svi nazočni članovi skupštine donose pravovaljane odluke.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada udruge Skupština donosi dvotrećinskom (2/3) većinom nazočnih članova Skupštine.Članak 21.


Skupština udruge:

- usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje udruge,

- bira i razrješava članove Vijeća branitelja, Nadzorni odbor, Časni sud, te Predsjednika, Dopredsjednika i tajnika,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- odlučuje o prestanku rada udruge,

- odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad udruge, utvrđenim ovim Statutom, koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela,

- donosi odluke o statusnim promjenama,

- odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, kao i o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge,

Skupština, na prijedlog Vijeća branitelja proglašava počasnoga Predsjednika udruge iz redova bivših predsjednika koji su imali iznimne zasluge u stvaranju i provođenju programa UBHL.

 

Članak 22.

Predsjednika UBHL, Dopredsjednika i članove Nadzornog odbora te Časni sud, Skupština može razriješiti dužnosti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ukoliko prekorače svoje ovlasti ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Ukoliko se razrješavaju u cijelosti, Skupština tada bira nove s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove istih tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

 

Članak 23.

Vijeće branitelja čine 9 (devet) članova koje bira Skupština i to:

1. Predsjednik udruge, po funkciji predsjedavajući Vijeća branitelja

2. Dopredsjednik,

3. Tajnik, po funkciji,

4. Rizničar, po funkciji,

5. Pet članova Vijeća udruge izabrani na izbornoj Skupštini na prijedlog

Predsjednika

Vijeće branitelja je najviše tijelo udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava između dvije izborne Skupštine.

Mandat izabranih članova Vijeća je četiri (4) godine i može se ponoviti. Između dvije Skupštine Vijeće branitelja može kooptirati do 10% ukupnog broja svojih članova.

Vijeće branitelja i svaki njezin član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Vijeća može zatražiti svoje razrješenje pri isteku mandata na koji je izabran, s tim da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Vijeće branitelja je dužno donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.Članak 24.


Vijeće branitelja:

utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna,

donosi financijski plan i usvaja završni račun,

izrađuje i podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,

odlučuje o visini članarine,

odlučuje o isključenju iz članstva,

imenuje rizničara,

odlučuje o promjeni adrese sjedišta udruge,

brine o informiranju članstva i javnosti,

odlučuje o korištenju imovine udruge,

osniva Odbore, Komisije, Povjerenstva i druga tijela koja pomažu u radu i ostvarivanju ciljeva udruge,

odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanje u druge organizacije ili istupanje iz njih,

odlučuje o dopunama i izmjenama plana rada u tijeku godine

obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnosti.

 

Sjednice Vijeća branitelja održavaju se prema potrebi,  najmanje jednom mjesečno. 

Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Vijeća branitelja,  pravovaljane odluke donosi većinom nazočnih članova.

 

Članak 25.


Predsjednik udruge:

Predsjednika UBHL bira Skupština

mandat Predsjednika udruge traje četiri godine, s tim da može biti biran više puta za redom

Predsjednik udruge je po funkciji Predsjednik Vijeća branitelja

Predsjednik rukovodi udrugom između dvije Skupštine

odgovara za zakonitost rada udruge,

odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskoga izvješća,

dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

predstavlja i zastupa udrugu u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom

brine se o izvršenju i realiziraju odluka Skupštine i Vijeća branitelja

osigurava suradnju i rad svih tijela udruge

prema potrebi saziva koordinaciju predsjednika ustrojstvenih oblika

saziva sjednicu Vijeća branitelja

saziva Skupštinu (redovnu) ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih odredbi

predlaže 5 članova u Vijeće branitelja

obavlja sve druge poslove u skladu s ovim Statutom

 

Članak 26.

Dopredsjednik pomaže Predsjedniku udruge u njegovom radu, zastupa udrugu i obavlja druge poslove koje mu povjeri Predsjednik i Vijeće branitelja.

Može biti zadužen za druga područja rada. Za svoj rad odgovara Predsjedniku udruge i Skupštini.

 

Članak 27.


Tajnik udruge:

priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,

vodi zapisnik sa sjednica Skupštine i Vijeća branitelja,

odgovoran je o urednom vođenju popisa članova sukladno Zakonu,

vodi i čuva arhivu udruge,

obavlja stručne i druge poslove za potrebe Skupštine i Vijeća branitelja u skladu sa općim aktima,

rukovodi radom povremenih i stalnih radnih tijela,

usklađuje rad ustrojstvenih oblika,

Za svoj rad odgovara Predsjedniku udruge i Vijeću branitelja.

 

Članak 28.


Nadzori odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština udruge.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani u druga tijela udruge.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog odbora kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Vijeće branitelja.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini udruge.

 


Članak 29.


Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata udruge,

materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine udruge,

ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih općih akata,

vodi li se popis članova udruge na način propisan Zakonom i Statutom,

dali se zapisnici sa redovne sjednice skupštine dostavljaju nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 


Članak 30.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu poslovanja udruge. Vijeće branitelja i svaki član dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Vijeća branitelja, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Skupštine i Vijeća branitelja, ako utvrdi nepravilnosti u financijskom i drugom poslovanju udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata.

 


Članak 31.

Sud časti broji tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika.

 


Članak 32.

Sud časti  rješava sporove među članovima i sukobe interesa koji proizađu iz članstva ili aktivnostima u sklopu djelovanja, te donosi odluku o isključenju iz članstva u slučaju djelovanja suprotno Statutu.

Član podružnice koji podnosi neopozivu ostavku na članstvo momentalno se briše iz članstva Udruge i prestaju mu sve funkcije.Članak 33.

Pritužbu na odluku Suda časti  rješava Vijeće branitelja.

Odluka Vijeća branitelja je konačna.Članak 34.

Mandat svih tijela udruge traje četiri (4) godine i može se opetovati više puta za redom.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika udruge sjednicu Skupštine, ili drugog tijela, do izbora novog, kao privremeni vršitelj dužnosti vodi Dopredsjednik udruge.

 

 

V. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 35.


Imovinu udruge čine sredstva koja je udruga stekla od:

članarine,

donacija i dotacija,

sredstava dobivenih od međunarodne organizacije koje podupiru rad i djelovanje udruge,

financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,

sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja, te od obavljanja gospodarske i druge djelatnosti sukladno Zakonu,

pokretna i nepokretna imovina,

ostali prihodi sukladno zakonu (iz Županijskoga i Gradskog proračuna i sl.).

 

Članak 36.

UBHL upravlja imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine, za koju je donesen financijski plan, sastavlja se Završni račun.

UBHL jednom godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvješćuje davatelja sredstava, a putem mrežnih stranica ili na drugi odgovarajući način izvješćuje i širu javnost.

Predsjednik UBHL ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom udruge.

 

Članak 37.

UBHL svoje financijsko poslovanje vodi prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Rizničar  brine o prihodima i rashodima udruge, podnosi financijski plan i završni račun Vijeću udruge na usvajanje.

 

 

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTIČlanak 38.


Statut je temeljni opći akt udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Vijeće branitelja i upućuje ga na raspravu Skupštini udruge.

Vijeće branitelja razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

 

Članak 39.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština UBHL.

Sva unutarnja pitanja rada udruge, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtjeva pravodobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Vijeće branitelja.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

 

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine UBHL i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina udruge pripada donatorima , sukladno potpisanim ugovorima o donaciji, financijska sredstva koja je udruga primila iz javnih izvora u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Slučaju likvidacije udruge, likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština, a  likvidator je Predsjednik Nadzornog odbora udruge.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Odluka Skupštine o prestanku postojanja UBHL sadrži i odredbe o:

- načinu provođenja likvidacijskog postupka,

- likvidatoru,

- načinu obavješćivanja nadležnog tijela udruge o provođenju postupka likvidacije,

- visini naknade za likvidatora.

 

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 


U Lepoglavi, 26.09.2015.

 

                                                            PREDSJEDNIK UDRUGE

                                                            mr. sc.  Zdravko Jakop

 

Joomla templates by a4joomla